Mondelēz International

czsk cz

Současnost

Současnost

Společnost Mondelez Czech Republic je součástí společnosti Mondelēz International. Ta je předním světovým výrobcem čokolády, sušenek, žvýkaček, bonbonů a rozpustných nápojů, jehož obrat v roce 2016 činil 26 miliard amerických dolarů.

Společnost Mondelēz International, která je nástupcem společnosti Kraft Foods, zaměstnává 90 tisíc lidí a přináší radostné chvíle lahodné chuti spotřebitelům ve 165 zemích světa. Patří jí značky, jejichž hodnota se vyjadřuje v miliardách dolarů a mezi něž patří čokolády Milka a Cadbury Dairy Milk, sušenky LU, Nabisco a Oreo, rozpustné nápoje Tang a žvýkačky Trident.

Mondelēz International působí v České republice a na Slovensku od roku 1992 a dnes je nezpochybnitelnou jedničkou ve výrobě sušenek a čokoládových cukrovinek na českém i slovenském trhu. Ve čtyřech továrnách, dvou obchodních jednotkách a centru sdílených služeb zaměstnává téměř 2,5 tisíce lidí a obchodní zastoupení firmy zde prodává 430 produktů pod 19 značkami.

 

Oznámení o snížení základního kapitálu Mondelez Czech Republic s.r.o. a výzva věřitelům

2. 7. 2018

V rámci plnění zákonných povinností tímto oznamujeme, že dne 29. 6. 2018 jediný společník společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o., IČO: 47123915, se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12844 (dále jen „Mondelez Czech Republic s.r.o.“), rozhodl v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o., a to tak, že základní kapitál společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. se snižuje o částku 127 119 737,- Kč, tedy z původního základního kapitálu 128 119 737,- Kč na 1 000 000,- Kč s tím, že se snižuje vklad jediného společníka – společnosti Kraft Foods Schweiz Holding GmbH se sídlem Zug, Chollerstrasse 4, 6301, Švýcarská konfederace, zapsané v obchodním rejstříku vedeném pro kanton Zug pod číslem CHE-102.489.960 (dále jen „Kraft Foods Schweiz Holding GmbH“) o částku 127 119 737,- Kč, tedy z původního vkladu 128 119 737,- Kč na 1 000 000,- Kč, a dále s tím, že částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita k vyplacení jedinému společníkovi – společnosti Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, a to nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy bude proveden zápis tohoto snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

Níže citujeme ustanovení § 236 až § 238 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích):

§ 236

(1) Jednatelé zveřejní usnesení o snížení základního kapitálu do 15 dnů ode dne jeho přijetí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů.

(2) Jednatelé zároveň písemně vyzvou známé věřitele společnosti, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem přijetí usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu, aby přihlásili své pohledávky vůči společnosti ve lhůtě do 90 dnů po zveřejnění posledního oznámení, ledaže jde o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty.

§ 237

(1) Společnost poskytne věřiteli, který včas přihlásí svou pohledávku vůči společnosti, přiměřené zajištění této pohledávky nebo ji uspokojí, ledaže se s věřitelem dohodne jinak.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, nezhorší-li se snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností.

(3) Má-li věřitel za to, že se zhoršila dobytnost jeho pohledávek, a společnost to popírá, rozhodne soud o tom, zda věřiteli náleží dostatečné zajištění. Ustanovení § 238 se použije obdobně.

§ 238

V případě, že se společnost a věřitel na způsobu zajištění jeho pohledávky nedohodnou, rozhodne o přiměřeném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky; rozhodnutí soudu společnost doloží rejstříkovému soudu při podání návrhu na zápis snížení základního kapitálu.

Jednatelé společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. tímto tedy v souladu s ustanoveními § 236 až § 238 zákona o obchodních korporacích vyzývají věřitele, jejichž pohledávky vznikly před okamžikem přijetí rozhodnutí jediného společníka o snížení základního kapitálu, aby přihlásili své pohledávky vůči společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. písemně ve lhůtě do 90 dnů po zveřejnění posledního oznámení o snížení základního kapitálu v Obchodním věstníku, a to na adrese sídla společnosti Praha 8 – Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600.

Tato výzva je činěna pro případ, že věřitelé budou mít zájem o dostatečné zajištění svých případných přihlášených zákonem vymezených pohledávek. Věřitelé se vyzývají, aby zvážili, zda budou zmíněné zajištění požadovat. Jako jednatelé společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. máme zákonnou povinnost učinit tuto výzvu, avšak prohlašujeme, že dobytnost pohledávek věřitelů se snížením základního kapitálu nezhorší a tudíž případný nárok věřitelů na přiměřené zajištění jejich přihlášených pohledávek tak i tak nevznikne.

Jednatelé společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o.:

Ivana Tůmová
Petr Fous
Tomáš Kautský